Strane

Skorašnji Chat Log

Vreme Rank Ime Poruka
21. sep 2023. 16:25:44 52  ABDO SSJ 3lh
21. sep 2023. 16:25:41 78  [HS] Dark raouf aih
21. sep 2023. 16:25:32 52  ABDO SSJ dabzt m3ahem
21. sep 2023. 16:25:24 78  [HS] Dark raouf 11 wa7d
21. sep 2023. 16:25:19 78  [HS] Dark raouf lala bra
21. sep 2023. 16:25:12 52  ABDO SSJ fmdrsa
21. sep 2023. 16:25:11 78  [HS] Dark raouf 11 w7d ya zbi
21. sep 2023. 16:25:09 52  ABDO SSJ hh
21. sep 2023. 16:25:01 78  [HS] Dark raouf t3frt
21. sep 2023. 16:24:55 52  ABDO SSJ 3lg
21. sep 2023. 16:24:50 78  [HS] Dark raouf albr7 tnkt
21. sep 2023. 16:24:39 78  [HS] Dark raouf xD
21. sep 2023. 16:24:31 52  ABDO SSJ ga3d whdi ki lklb hh
21. sep 2023. 16:24:21 78  [HS] Dark raouf lbas hmd
21. sep 2023. 16:24:15 52  ABDO SSJ lbas w nta
21. sep 2023. 16:24:08 78  [HS] Dark raouf cv
21. sep 2023. 16:24:08 37  Linkin Park si si es trans si
21. sep 2023. 16:24:05 78  [HS] Dark raouf 7obi
21. sep 2023. 16:23:57 52  ABDO SSJ khoya
21. sep 2023. 16:23:53 78  [HS] Dark raouf xD
21. sep 2023. 16:23:38 52  ABDO SSJ rouuuf
21. sep 2023. 16:23:35 78  [HS] Dark raouf rtd
21. sep 2023. 16:22:31 52  ABDO SSJ esraa bot
21. sep 2023. 16:21:57 52  ABDO SSJ fink
21. sep 2023. 16:21:27 52  ABDO SSJ bots
21. sep 2023. 16:21:21 9  abdamalk gogo
21. sep 2023. 16:21:09 52  ABDO SSJ bros win
21. sep 2023. 16:20:59 52  ABDO SSJ patrik
21. sep 2023. 16:20:50 117  HAZEM thomas shelpi sigma or patrick batman
21. sep 2023. 16:20:27 52  ABDO SSJ y sigma
21. sep 2023. 16:20:25 52  ABDO SSJ no
21. sep 2023. 16:20:17 117  HAZEM w anta
21. sep 2023. 16:20:00 52  ABDO SSJ gltgli bhb lbanata
21. sep 2023. 16:19:54 52  ABDO SSJ ana bariha knt miksasa
21. sep 2023. 16:19:48 117  HAZEM ana
21. sep 2023. 16:19:44 117  HAZEM na
21. sep 2023. 16:19:35 52  ABDO SSJ bthb lbanat
21. sep 2023. 16:19:35 117  HAZEM thomas shlpi
21. sep 2023. 16:19:19 117  HAZEM ana
21. sep 2023. 16:19:12 52  ABDO SSJ anta mch sigma
21. sep 2023. 16:19:01 52  ABDO SSJ hazem
21. sep 2023. 16:18:27 117  HAZEM esraa i lo,, ...
21. sep 2023. 16:17:56 117  HAZEM me bro or nop
21. sep 2023. 16:17:43 52  ABDO SSJ fake mikasa
21. sep 2023. 16:17:42 117  HAZEM na3am
21. sep 2023. 16:17:36 52  ABDO SSJ hazem
21. sep 2023. 16:17:31 117  HAZEM esraaaa
21. sep 2023. 16:17:18 52  ABDO SSJ hazem
21. sep 2023. 16:17:17 117  HAZEM esraa
21. sep 2023. 16:17:00 117  HAZEM na fakro
21. sep 2023. 16:16:47 -  abdo fakrak bman
21. sep 2023. 16:16:37 52  ABDO SSJ abdo
21. sep 2023. 16:16:29 117  HAZEM fenk
21. sep 2023. 16:16:25 117  HAZEM hapipi
21. sep 2023. 16:16:20 52  ABDO SSJ agl
21. sep 2023. 16:16:15 117  HAZEM abdo anta fakrny
21. sep 2023. 16:16:13 140  Android you
21. sep 2023. 16:16:02 52  ABDO SSJ ahla
21. sep 2023. 16:15:27 117  HAZEM slim alicum
21. sep 2023. 16:15:27 9  abdamalk hhhhh abdo uo lvl 0
21. sep 2023. 16:15:05 -  abdo makm discord
21. sep 2023. 16:15:01 117  HAZEM hapipi
21. sep 2023. 16:14:55 9  abdamalk yes\
21. sep 2023. 16:14:47 117  HAZEM anta fakrny
21. sep 2023. 16:14:43 9  abdamalk yes
21. sep 2023. 16:14:39 117  HAZEM bay abdmalk
21. sep 2023. 16:14:09 117  HAZEM eslam sleep
21. sep 2023. 16:13:56 -  abdo thadro vouse
21. sep 2023. 16:13:41 117  HAZEM eslam eslam eslam
21. sep 2023. 16:13:03 117  HAZEM eslam
21. sep 2023. 16:12:37 117  HAZEM eslam
21. sep 2023. 16:12:29 117  HAZEM change map
21. sep 2023. 16:12:09 117  HAZEM how old are you
21. sep 2023. 16:11:56 117  HAZEM ggg
21. sep 2023. 16:11:52 9  abdamalk hhhhhh gg
21. sep 2023. 16:11:44 117  HAZEM ryad mhrez and salah fkr alarb
21. sep 2023. 16:11:12 117  HAZEM hapipi
21. sep 2023. 16:11:06 -  abdo ahsn nas
21. sep 2023. 16:10:49 117  HAZEM ahsan nas ana masry
21. sep 2023. 16:10:37 -  abdo gzary
21. sep 2023. 16:10:33 117  HAZEM rayan
21. sep 2023. 16:10:24 9  abdamalk gogo
21. sep 2023. 16:10:11 117  HAZEM abdo anta masry
21. sep 2023. 16:10:03 -  abdo es
21. sep 2023. 16:09:55 117  HAZEM abdo
21. sep 2023. 16:09:47 -  abdo kjntm nas hkiky
21. sep 2023. 16:09:45 117  HAZEM abdo
21. sep 2023. 16:09:21 117  HAZEM amshi yla ya mnyok
21. sep 2023. 16:09:09 325  mc artisan aya bye
21. sep 2023. 16:09:06 325  mc artisan nik mok 3abdo
21. sep 2023. 16:08:18 117  HAZEM mc girl
21. sep 2023. 16:08:08 325  mc artisan tilifouni ycharajs
21. sep 2023. 16:07:48 117  HAZEM abdo
21. sep 2023. 16:07:39 117  HAZEM abdo
21. sep 2023. 16:07:32 117  HAZEM ya kawl ya mtnak
21. sep 2023. 16:07:32 325  mc artisan rabi yr7amha
21. sep 2023. 16:07:00 117  HAZEM kan asdi omk
21. sep 2023. 16:06:54 325  mc artisan bye
21. sep 2023. 16:06:48 325  mc artisan kifah
21. sep 2023. 16:06:39 9  abdamalk esraaaaa
21. sep 2023. 16:06:36 117  HAZEM kan asdi omk
21. sep 2023. 16:06:29 325  mc artisan li fhem rou7ah
21. sep 2023. 16:06:17 117  HAZEM ana
21. sep 2023. 16:06:12 325  mc artisan ya manyouk
21. sep 2023. 16:06:08 117  HAZEM ana
21. sep 2023. 16:06:01 325  mc artisan 9sdk omk
21. sep 2023. 16:05:45 117  HAZEM anta arf maia kalifa
21. sep 2023. 16:05:29 325  mc artisan 9d toulk
21. sep 2023. 16:05:24 117  HAZEM sorry
21. sep 2023. 16:05:18 117  HAZEM you dick big or small
21. sep 2023. 16:04:56 325  mc artisan rou
21. sep 2023. 16:04:43 117  HAZEM msh famk
21. sep 2023. 16:04:31 325  mc artisan bahi
21. sep 2023. 16:04:25 117  HAZEM ok iam egptyian
21. sep 2023. 16:04:12 325  mc artisan ih
21. sep 2023. 16:04:07 117  HAZEM you jazair
21. sep 2023. 16:03:45 325  mc artisan rabi yr7amha
21. sep 2023. 16:03:33 117  HAZEM bhzr maak
21. sep 2023. 16:03:21 325  mc artisan rou7 ta3ti mala
21. sep 2023. 16:03:14 117  HAZEM no you
21. sep 2023. 16:03:07 325  mc artisan 18
21. sep 2023. 16:03:06 117  HAZEM no
21. sep 2023. 16:02:58 117  HAZEM how old are you
21. sep 2023. 16:02:54 325  mc artisan nik mo
21. sep 2023. 16:02:42 117  HAZEM esraaa
21. sep 2023. 16:02:27 117  HAZEM you love me
21. sep 2023. 16:02:24 23  esraa fuke
21. sep 2023. 16:01:50 117  HAZEM abdamalk me or mc atictian
21. sep 2023. 16:01:39 325  mc artisan ma ta3refch lite
21. sep 2023. 16:01:00 117  HAZEM omkk
21. sep 2023. 16:00:51 117  HAZEM gor
21. sep 2023. 16:00:49 9  abdamalk hhhhhhh
21. sep 2023. 16:00:49 325  mc artisan lite level 96
21. sep 2023. 16:00:40 117  HAZEM go
21. sep 2023. 16:00:38 325  mc artisan 9alou level 100
21. sep 2023. 16:00:33 325  mc artisan bye
21. sep 2023. 16:00:30 117  HAZEM ana
21. sep 2023. 16:00:27 325  mc artisan leve, 100
21. sep 2023. 16:00:24 41  HS)iyad aya bya
21. sep 2023. 16:00:22 325  mc artisan omk
21. sep 2023. 16:00:19 325  mc artisan hhhhh
21. sep 2023. 16:00:15 325  mc artisan ih
21. sep 2023. 16:00:11 117  HAZEM my frend levl 100
21. sep 2023. 16:00:08 41  HS)iyad kayn vip
21. sep 2023. 15:59:58 325  mc artisan ya iyad
21. sep 2023. 15:59:54 325  mc artisan i have 1 yours in thies server
21. sep 2023. 15:59:44 41  HS)iyad vip
21. sep 2023. 15:59:40 325  mc artisan i have level 20
21. sep 2023. 15:59:31 117  HAZEM you noop
21. sep 2023. 15:59:22 117  HAZEM bye
21. sep 2023. 15:59:22 325  mc artisan i cant play with noobs
21. sep 2023. 15:59:13 325  mc artisan bye
21. sep 2023. 15:59:06 325  mc artisan now hs dont have old players
21. sep 2023. 15:58:47 31  MiJaiLoViC to change map
21. sep 2023. 15:58:45 31  MiJaiLoViC all /rtv
21. sep 2023. 15:58:22 117  HAZEM you love se.
21. sep 2023. 15:57:53 31  MiJaiLoViC all /rtv
21. sep 2023. 15:57:33 117  HAZEM you guy
21. sep 2023. 15:57:22 325  mc artisan i have i yours dont playing in pc
21. sep 2023. 15:57:15 117  HAZEM me or esraa
21. sep 2023. 15:57:06 325  mc artisan he is a gay hhh
21. sep 2023. 15:56:54 117  HAZEM esraa you '''''
21. sep 2023. 15:56:33 325  mc artisan yes my brather
21. sep 2023. 15:56:23 117  HAZEM mc aristan
21. sep 2023. 15:55:59 325  mc artisan wa7d ya9ra 3la 7
21. sep 2023. 15:55:48 149  L A C O S T E ?? gg
21. sep 2023. 15:55:43 9  abdamalk hhhhhhh
21. sep 2023. 15:55:42 117  HAZEM esraa how old are you
21. sep 2023. 15:55:41 325  mc artisan nik mo
21. sep 2023. 15:55:34 23  esraa no
21. sep 2023. 15:55:05 117  HAZEM no dzair
21. sep 2023. 15:55:01 325  mc artisan entouma n9oucah
21. sep 2023. 15:54:57 117  HAZEM jazair
21. sep 2023. 15:54:56 31  MiJaiLoViC all /rtv
21. sep 2023. 15:54:55 325  mc artisan 3raftk
21. sep 2023. 15:54:49 325  mc artisan ana dziry
21. sep 2023. 15:54:43 117  HAZEM iam masry
21. sep 2023. 15:54:26 117  HAZEM bgd
21. sep 2023. 15:54:22 325  mc artisan iam arab
21. sep 2023. 15:54:18 325  mc artisan ih
21. sep 2023. 15:54:15 325  mc artisan hh
21. sep 2023. 15:54:07 325  mc artisan mout
21. sep 2023. 15:53:56 117  HAZEM you speking arapic
21. sep 2023. 15:53:54 23  esraa yes
21. sep 2023. 15:53:42 31  MiJaiLoViC all rtv
21. sep 2023. 15:53:37 117  HAZEM kod
21. sep 2023. 15:53:27 325  mc artisan ananana is new vip
21. sep 2023. 15:53:19 117  HAZEM kam subskripr
21. sep 2023. 15:53:10 325  mc artisan rapper
21. sep 2023. 15:53:07 325  mc artisan iam raper
21. sep 2023. 15:53:01 325  mc artisan iam toutubre
21. sep 2023. 15:52:49 117  HAZEM you eruoba
21. sep 2023. 15:52:37 325  mc artisan yes
21. sep 2023. 15:52:23 117  HAZEM syou
21. sep 2023. 15:52:22 325  mc artisan you are stupid arab boy
21. sep 2023. 15:52:13 325  mc artisan stupid not svutid
21. sep 2023. 15:52:11 117  HAZEM mafhmtsh brdo
21. sep 2023. 15:51:57 117  HAZEM becuses you stuvid
21. sep 2023. 15:51:37 325  mc artisan ma fhemtch
21. sep 2023. 15:51:29 325  mc artisan kifah

Admin opcije: